Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Sémantický diferenciál

Sémantický diferenciál je výskumná metóda zameraná na zisťovanie toho, ako ľudia vnímajú pojmy. Každý pojem má okrem denotatívneho významu aj význam konotatívny.

Denotatívny význam pojmu je zjavný, všeobecne platný význam, napr. výchovný trest sa definuje ako pôsobenie rodičov, učiteľov spojené s určitým správaním alebo konaním, ktoré, vyjadruje negatívne spoločenské hodnotenie tohto správania alebo konania a dieťaťu prináša obmedzenie jeho potrieb, nepríjemnosť, príp. frustráciu.

Konotatívny význam pojmu znamená skrytý, subjektívny význam, napr. pod pojmom trest si každý môže predstaviť niečo iné: fyzický trest, domáce väzenie, zákaz obľúbenej činnosti, krik apod.

Význam každého pojmu sa dá presne vymedziť v sémantickom (významovom) priestore ikona - slovník  Sémantický priestor = významový priestor, trojdimenzionálny priestor, do ktorého sa pomocou metódy sémantického diferenciálu vyznačuje postavenie hodnotených pojmov. Na základe blízkosti, resp. vzdialenosti pojmov je možné interpretovať, do akej miery sú pojmy významovo podobné, resp. odlišné.

Pomocou sémantického diferenciálu je možné umiestniť pojem do sémantického priestoru podľa troch dimenzií:

  1. Dimenzia hodnotenia
    Táto dimenzia je podľa viacerých autorov (napr. Kerlingera, Janouška a i.) najvýznamnejšou. Predstavuje hodnotenie pojmu z hľadiska toho, aký dojem vyvoláva pojem: dobrý, príjemný, alebo naopak zlý, nepríjemný, odpudzujúci.
  2. Dimenzia sily
    Dimenzia sily znamená energetický náboj pojmu. Pojem sa posudzuje z hľadiska toho, či pôsobí ako dominantný, silný, alebo naopak ako slabý, nevýrazný.
  3. Dimenzia aktivity
    Táto dimenzia je zameraná na to, či je pojem vyjadrením dynamiky, aktivity, alebo pôsobí skôr pokojne, pasívne.

Sémantický diferenciál sa využíva pri prieskume trhu, zisťovaní verejnej mienky, v reklame. V pedagogike môžete využiť túto metódu na skúmanie toho, ako sa v sémantickom priestore ľudí líšia rôzne pojmy, napr. školský rok, prázdniny, známky, odmeny, tresty a i. Môžete tiež porovnať, ako sa v chápaní jednotlivých pojmov od seba líšia rôzne skupiny respondentov, napr. ženy a muži, deti a dospelí a pod.

Autorom metódy sémantického diferenciálu je Charles Osgood. Sémantický diferenciál je štandardizovaná metóda, ale podľa potreby ju môžete modifikovať. Pôvodný sémantický diferenciál vytvorený Ch. Osgoodom tvorí 50 bipolárnych sedemstupňových škál na posúdenie pojmov. Na konkrétnom príklade posúdenia pojmu písomka uvádzame výber niektorých bipolárnych dvojíc adjektív vytvorených Ch. Osgoodom.

Sémantický diferenciál (Ch. Osgood, 1957)

Písomka

  1 2 3 4 5 6 7  
rýchla   x           pomalá
príjemná             x nepríjemná
aktívna x             pasívna
dobrá             x zlá
ostrá       x       tupá
hlboká       x       plytká
hranatá   x           guľatá
silná           x   slabá
krásna             x škaredá
ťažká x             hladká
jemná             x hrubá
čistá             x špinavá
veľká       x       malá
horúca x             studená
sladká             x kyslá
      Dimenzia hodnotenia
      Dimenzia sily
      Dimenzia aktivity