Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Objektívnosť testu

Objektívnosť testu sa zabezpečuje:

 • správnym výberom úloh do testu (úlohy dobre pokrývajú učivo),
 • zhodnými podmienkami testovania u všetkých testovaných žiakov (rovnaký čas, miestnosť, inštrukcia, rovnaké úlohy a rovnaká možnosť odpovedania všetkými žiakmi),
 • rovnaký spôsob skórovania (hodnotenia) tej istej odpovede žiakov, t.j. tá istá odpoveď sa hodnotí rovnako, nezávisle od toho, kto test skóruje.

Kým prvé dve požiadavky objektívnosti (správny výber úloh a zhodné podmienky testovania) sú pri testovaní zjavné, menej pochopenia u nás má tretia podmienka. Aby sa dodržala, je potrebné zostaviť také testové úlohy, aby odpovede žiakov boli vyhodnotené bez akejkoľvek nepresnosti alebo predpojatosti hodnotiteľov. Dobrým dôkazom objektívnosti testu je to, že keď dáte vyplnené testy vyhodnotiť dvom alebo viacerým odborným posudzovateľom, ich hodnotenie ktorejkoľvek odpovede žiaka bude identické. Ak sa tak nestalo, môžeme oprávnene pochybovať o tom, či je daná skúška objektívna, t.j. či je testom. Ak tú istú odpoveď vyhodnotia (naskórujú) dvaja alebo viacerí hodnotitelia rôzne, nejde o objektívnu skúšku.

Charakterizujte bitku pri Moháči v roku 1526.

Táto úloha je veľmi široká, pokrýva veľké učivo. Je na žiakovi, ktoré časti učiva o tomto boji vyberie, zdôrazní, ako odpoveď naformuluje a aká bude dlhá jeho odpoveď. Úloha sa ťažko hodnotí a medzi dvomi hodnotiteľmi môže dôjsť k nesúladu. Takáto úloha sa nehodí do testu.

Učivo o bitke pri Moháči je potrebné rozčleniť do viacerých testových úloh, z ktorých každá sa týka konkrétneho javu:

Ukážka...

 1. Táto bitka sa odohrala medzi vojskom uhorským a vojskom _________.
 2. Kto bojoval na uhorskej strane:
  a) len uhorská armáda
  b) uhorská armáda spolu so sedmohradskou armádou
  c) uhorská armáda s chorvátskou armádou
  d) uhorská armáda s českou armádou
 3. Uhorské vojská bojovali pod vedením kráľa:
  a) Františka I.
  b) Ferdinanda I.
  c) Ľudovíta I. Jagelonského
  d) Ľudovíta II. Jagelonského
 4. Ako sa skončila táto bitka?
  a) zvíťazili uhorské vojská
  b) zvíťazili nepriateľské vojská
  c) bitka sa skončila mierovou dohodou
 5. Aké dôsledky mal výsledok bitky?
  a) rozpad habsburskej ríše
  b) koniec kraľovania Jagelovcov
  c) koniec kraľovania Ferdinanda II
  d) koniec novoveku

Testom možno skúmať vedomosti a zručnosti, nie však názorypreferencie.

Kto bol podľa vás najlepším skladateľom?

a) Beethoven
b) Brahms
c) Mozart
d) Hummel

Takáto úloha nepatrí do testu. Nepredstavuje objektívny typ úlohy, pretože každá odpoveď môže byť u každého žiaka iná – pritom všetky budú z  hľadiska vecnosti správne. Navyše, "najlepší" skladateľ môže byť aj niekto iný než ten, ktorý bol ponúknutý.

expand Úloha