Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Tabuľky

Ak ste skompletizovali svoje dáta do databázy a urobili potrebné výpočty, vaša nasledujúca úloha je spracovať ich do formy tabuliek a grafov. Sú najlepším spôsobom na jasnú a prehľadnú prezentáciu vašich dát.

Každá tabuľka má riadkystĺpce. Prvý riadok je rezervovaný pre hlavičku tabuľky (názov stĺpca). Prvý stĺpec vyjadruje názvy riadkov. Nad tabuľkou je jej číslo a názov. Číslovanie tabuliek je priebežné, tak ako budú nasledovať za sebou v texte výskumnej správy. Názov tabuľky má výstižne vyjadrovať jej obsah.

Tab. 1 Veková štruktúra výskumného súboru

počet %
do 18 11 10,0
19-24 46 41,8
25-29 13 11,8
30-39 16 14,5
40-49 10 9,2
50- 14 12,7
Spolu 110 100

Počet desatinných miest

Počet desatinných miest, ktoré sa používajú pri údajoch v tabuľke, sa riadi zmysluplnosťou. Percentuálne údaje sú hrubými ukazovateľmi a nemá význam ich uvádzať podrobnejšie, preto sa obyčajne píšu s jedným desatinným miestom. Pri aritmetickom priemere sa obyčajne málokedy používa viac ako dve desatinné miesta. Pri smerodajnej odchýlke a korelačnom koeficiente sa obyčajne používajú tri desatinné miesta. Pri zostavovaní tabuliek v počítačových programoch sa počet desatinných miest dá nastaviť vopred. V MS Exceli sa počet desatinných miest nastavuje v ponuke Formát/Bunky/Číslo.

Tabuľka s viacerými stĺpcami

Tab. 2 Priemerné údaje získané dotazníkom Ako komunikujem ...

Komunikácia s dospelými Komunikácia s kamarátmi Komunikácia na vyučovaní Sebapoňatie Spolu
dievčatá 3,9 3,7 3,0 3,3 3,5
chlapci 3,7 3,7 3,1 3,5 3,5
spolu 3,8 3,7 3,0 3,4 3,5

Typická tabuľka, ktorá porovnáva priemerné výsledky medzi skupinami v rôznych výkonoch, vyzerá takto:

Tab. 3 Porovnanie chlapcov a dievčat vo dvoch subtestoch

subtest pohl. N AP SD t signif.
A Ch 107 11,31 4,52 -0,516 -
D 102 11,60 3,51 -
B Ch 107 18,93 12,56 -0,286 -
D 102 22,83 11,39 -
Legenda:
AP = aritmetický priemer
SD = smerodajná odchýlka
t = hodnota t podľa Studentovho t-testu
signif. = štatistická významnosť
- = štatisticky nevýznamné