Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyjadrenie výsledku experimentu

(A) Vyjadrenie výsledku experimentu s náhodne vybratými subjektmi

vyjadrenie výsledku

Úlohou výskumníka je zistiť, či je medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v postteste štatisticky významný rozdiel ikona - slovník  Štatistická významnosť = (štatisticky významný rozdiel) stanovenie, či výsledky zistené na výskumnom súbore, sa môžu zovšeobecniť na základný súbor. Obyčajne sa vyjadruje na úrovni 5 % alebo (prísnejšie) na úrovni 1 %. V prvom prípade to znamená, že výsledok by sa na základe náhody mohol vyskytnúť maximálne v piatich prípadoch zo sto. V druhom prípade to znamená, že výsledok by sa na základe náhody mohol vyskytnúť maximálne v jednom prípade zo sto. Štatistická významnosť sa vyjadruje pomocou p-úrovne. Úroveň 5 % sa vyjadruje ako p≤ 0,05, úroveň 1% sa vyjadruje ako p≤ 0,01.. Ak takýto rozdiel zistil v prospech experimentálnej skupiny, získal dôkaz, že pôsobenie nezávisle premennej v tejto skupine bolo silnejšie ako u kontrolnej skupiny. Ak získal iný výsledok (medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel v postteste, alebo je rozdiel v prospech kontrolnej skupiny), získal dôkaz, že pôsobenie nezávisle premennej v experimentálne skupine nebolo silnejšie ako v kontrolnej skupine.


Tabuľka, ktorá vyjadruje numerické výsledky experimentu s náhodným výberom subjektov do experimentálnej a kontrolnej skupiny, má obyčajne takýto tvar:

N AP posttest rozdiel AP exp. – kontr. skupina U-test Mann-Whitneyho p
Exp. skupina 168 2,49 0,19 12845 0,1308
Kontr. skupina 169 2,30
N = počet subjektov
AP = aritmetický priemer
Mann-Whitney = štatistický test ikona - slovník  Test = súbor úloh (položiek) zadávaných subjektom za účelom objektívneho vyhodnotenia ich vlastnosti. Existujú testy vedomostí a zručností, inteligencie, tvorivosti, špeciálnych schopností (napr. hudobných) atď. rozdielu medzi skupinami
p = hladina významnosti ikona - slovník  Hladina významnosti = štatistický termín vyjadrujúci, do akej miery sú rozdiely medzi dátami štatisticky významné. Štandardne sa vyjadruje hladina významnosti na úrovni 1 % a 5 %. Pri hladine 1 % možno vyhlásiť, že je pravdepodobné, že od výsledku sa odchyľuje len 1 prípad zo 100, pri hladine 5 % možno vyhlásiť, že je pravdepodobné, že od výsledku sa odchyľuje len 5 prípadov zo 100.

V tomto experimente sa zisťovala zmena postojov rodičov k integrácii postihnutých detí do tried, kde sú intaktné deti. Experimentálna skupina absolvovala návštevy škôl, kde takáto integrácia detí už existuje. Návštevy boli doplnené vysvetľovaním a besedou s deťmi a učiteľmi. Kontrolná skupina absolvovala prednášky o zmysluplnosti integrácie pre postihnuté i pre intaktné deti. Časové zastúpenie obidvoch typov experimentálneho pôsobenia bolo približne rovnaké. Experimentálna a kontrolná skupina rodičov bola pred výskumom vybratá náhodným spôsobom (žrebovaním) spomedzi všetkých rodičov žiakov danej školy. Na konci experimentu vyplnili obidve skupiny škálovaný postojový dotazník. Obsahoval päťbodové Likertove škály ikona - slovník  Likertova škála = druh škály, ktorá sa skladá z tvrdenia a (obyčajne) z piatich stupňov, pomocou ktorých respondent vyjadrí svoju mieru súhlasu alebo nesúhlasu Ukážka... v rozsahu od "rezolútne nesúhlasím" (s daným výrokom) po "rezolútne súhlasím" (s daným výrokom). Rozdiel medzi obidvomi skupinami bol malý (AP = 0,14) a na základe štatistického U-testu Mann-Whitneyho ikona - slovník  U-test Mann-Whitneyho = štatistický test na výpočet rozdielov v poradových dátach medzi dvomi súbormi subjektov. bol nevýznamný. Vypočítaná hodnota p je ďaleko od požadovanej hodnoty štatistickej významnosti, ktorá má byť minimálne 0,05. Hypotéza, že pôsobenie pomocou návštevy školy, vysvetľovania a besedy bude mať pozitívnejší vplyv na zmenu postojov rodičov k integrácii ich detí ako pôsobenie prostredníctvom prednášok, sa nepotvrdila.

(B) Vyjadrenie výsledku experimentu s nenáhodne vybratými subjektmi

vyjadrenie výsledku

Úlohou výskumníka je zistiť, či je rozdiel medzi pretestom a posttestom u experimentálnej skupiny je štatisticky významne väčší ako u kontrolnej skupiny. Ak sa tak stalo, získal dôkaz, že pôsobenie, za ktorého pracovala experimentálna skupina, bolo silnejšie ako u kontrolnej skupiny. Tým svoju hypotézu potvrdil. Ak získal iný výsledok (medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou nie je štatisticky významný rozdiel, alebo je rozdiel v prospech kontrolnej skupiny), svoju hypotézu vyvrátil.


Tabuľka, ktorá vyjadruje numerické výsledky experimentu s nenáhodným výberom subjektov do experimentálnej a kontrolnej skupiny, má obyčajne takýto tvar:

N AP pretest AP posttest Rozdiel pretest-posttest p
Exp. skupina 150 67,7 70,7 3,0 0,0001
Kontr. skupina 150 69,9 69,5 -0,4 0,3069
N = počet subjektov
AP = aritmetický priemer
p = hladina významnosti

V tomto výskume sa zisťovala efektívnosť dvoch programov na rozvoj verbálnych zručností žiakov. V experimentálnej skupine išlo o program A, v kontrolnej skupine o program B. Na začiatku experimentu žiaci písali pretest. Rozdiel v preteste medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou nebol štatisticky významný. Výskumník teda mohol považovať obidve skupiny za rovnocenné. Na konci experimentu žiaci písali posttest. Experimentátor porovnal rozdiel medzi pretestom a posttestom u obidvoch skupín. Experimentálna skupina sa zlepšila v teste o 3 body, kontrolná skupina sa zhoršila (aj to sa stáva) takmer o pol boda. Výskumník overil rozdiely štatistickým testom Wilcoxona ikona - slovník  Wilcoxonov test = neparametrický štatistický test na určenie štatistickej významnosti rozdielu medzi poradovými dátami.. Ako ukazuje tabuľka, vypočítaná hodnota p je u experimentálnej skupiny nižšia, ako je požadovaná hodnota štatistickej významnosti (aspoň 0,05). Na druhej strane, vypočítaná hodnota p u kontrolnej skupiny je vyššia, ako je požadovaná minimálna hodnota štatistickej významnosti 0,05. Keďže experimentálna skupina sa zlepšila viac ako kontrolná skupina, výskumník potvrdil hypotézu, že pôsobenie programu A bolo efektívnejšie ako B.