Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Postup pri realizácii sociometrického testu

Základom sociometrie je sociometrický test. Sociometrický test (nie je to test v pravom slova zmysle, ide o označenie iného nástroja) zisťuje preferovanie a odmietanie členov v danej skupine. Väčšinou sa realizuje písomnou formou na základe odpovedí členov skupiny na otázky. V jednom teste sa kladie vždy len jedna otázka podľa cieľa výskumu. Môžete sa napríklad spýtať na meno spolužiaka, s ktorým sa žiak rád stretáva po vyučovaní. Alebo sa môžete spýtať na spolužiaka, s ktorým by žiak chcel sedieť. Prípadne sa otázka môže zamerať na to, s kým by žiak chcel stráviť prázdniny a pod.

Čo môže ovplyvniť odpoveď žiaka na otázku, s kým by chcel sedieť? Žiak môže odpovedať na základe racionálnych úvah, či by nemohol profitovať zo suseda. Nemusí teda vždy odpovedať len podľa pocitov.

Pri sociometrii môžete zisťovať:

  • Pozitívne voľby. Zisťujete náklonnosť medzi členmi skupiny, napríklad otázkou: S kým by si sa najčastejšie chcel stretávať po vyučovaní?
  • Negatívne voľby. Umožňuje vám zisťovať odmietanie členov skupiny, napríklad otázkou: S kým by si sa vôbec nechcel stretávať po vyučovaní? Použitie tejto alternatívy však dobre zvážte, hlavne u dospievajúcich z dôvodu ich neochoty odpovedať na negatívne formulované otázky.

V oboch prípadoch môžete zvoliť medzi dvoma možnosťami:

  • Ľubovoľný počet volieb: respondenti môžu uviesť neobmedzený počet mien. Výhodou je podrobnejšia analýza skupiny, nevýhodou zložitejšie vyhodnotenie. Významným hodnotiacim kritériom je to, či žiak pri neobmedzenom výbere vyberie jedného spolužiaka alebo sa rozhodne pre viacerých.
  • Stanovený počet volieb: respondenti môžu uviesť vopred určený počet volieb, napr. vybrať troch spolužiakov. Tento typ výberu sa ľahšie vyhodnocuje, ale niekedy môže viesť k vynúteným odpovediam.