Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Etapy práce v kvantitatívne orientovanom výskume

Každý výskum má niekoľko etáp, ktoré na seba nadväzujú, a ktorými musíte ako výskumník prejsť. Tieto etapy sú pomerne fixné – existujú v každom kvantitatívne orientovanom výskume.

Základné etapy pri kvantitatívnom výskumnom projekte znázorňuje táto schéma:

etapy práce

Šípky v tejto schéme naznačujú prevažujúcu postupnosť. V reáli však výskumník uskutočňuje niektoré činnosti paralelne. Napríklad na konštrukcii výskumného nástroja môže pracovať už v etape formulovania výskumného problému a hypotéz – výskumný problém musí totiž formulovať tak, aby mal k dispozícii vhodné výskumné nástroje, v opačnom prípade výskumný problém nevyrieši. Zber údajov v teréne sa často prelína so spracovaním údajov. Výskumník zbiera údaje a postupne ich ukladá do databázy dát.