Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Vyhľadávanie literatúry

Najväčším zdrojom literatúry v papierovej forme sú knižnice.

Hlavnou knižnicou na Slovensku je Slovenská národná knižnica, ktorá archivuje každú oficiálne vydanú knihu v SR.

Adresa: Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin

Z odborných knižníc je dôležitá Slovenská pedagogická knižnica.

Adresa: Hálova 6, 851 01 Bratislava

Veľmi rozsiahly fond je v Univerzitnej knižnici

Adresa: Klariská 35, 811 03 Bratislava

Významná je tiež Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.

Adresa: Klemensova 19, 814 67 Bratislava

V Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici sú štátne vedecké knižnice.

Každá univerzita a obyčajne i každá fakulta vysokej školy má vlastnú knižnicu. Knižnice majú k dispozícii katalógy, v ktorých si čitateľ zdroj nájde. Väčšina knižníc umožňuje prístup ku katalógom cez internet (on-line vyhľadávanie i objednávanie). Elektronické katalógy sú organizované veľmi dômyselne, takže informačný zdroj si môžete vyhľadať podľa autora, názvu práce, druhu zdroja (kniha, časopis, výskumná správa), predmetu (názvu oblasti) alebo podľa kľúčových slov. Kľúčové slová sú jedno až dvojslovné odborné výrazy (napr. detská literatúra, maturita, školská hygiena, výkon žiakov).

Ak knižnica vo vašom meste danú publikáciu vo svojom fonde nemá a vy ste ju našli vo fonde inej knižnice, môžete si ju objednať pomocou medziknižničnej výpožičnej služby (obyčajne za úhradu).