Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Poradie interpretácie jednotlivých dát

Je dobré vysvetliť najprv hlavné a súhrnné informácie. Postupuje sa od všeobecnejších alebo závažnejších k podrobnejším, čiastkovým. Druhým kritériom je tematická štruktúra výskumu. Odporúča sa prechádzať od jednej čiastkovej témy k ďalšej. K čiastkovým témam sa obyčajne viažu výskumné otázky alebo hypotézy, preto je potrebné vyjadriť sa k nim.

Pozrite si nasledujúcu článok o výskume výkonov žiakov v cloze-teste a faktoroch, ktoré tento výkon ovplyvnili. Dáta sú zoradené a interpretované v takomto poradí: celkový výkon, výkon podľa ročníkov, výkon podľa pohlavia, výkon podľa lokality školy.

Gavora, P., Šrajerová, H. 2009. Porozumenie textu zisťované cloze-testom vo vzťahu k niektorým charakteristikám žiakov. In Slovo o slove, roč. 15, 2009, s. 199-207. ISBN 978-80-8068-972-8.