Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Druhy testových úloh

Základné typy testových úloh sú tieto:

(A) Testové úlohy s výberom odpovedí

Položka s výberom odpovedí (multiple choice item) obsahuje dve časti:

  • otázku alebo neúplnú vetu (kmeň položky),
  • zoznam ponúkaných odpovedí, z ktorých jedna je správna alebo najlepšia, ostatné sú nesprávne a nazývajú sa distraktory.
kmeň položky

Testovaná osoba správnu odpoveď zakrúžkuje, podčiarkne alebo inakšie označí podľa pokynov v teste.

Ktoré boli tri centrá reformácie?
a) Ausburg, Ženeva, Zürich
b) Zürich, Wittenberg, Augsburg
c) Ženeva, Zürich, Wittenberg
d) ani jedna z týchto možností

V starovekom Grécku vznikla nová forma vlády:
a) tyrania
b) diktatúra
c) demokracia
d) absolutizmus

Ponúkané odpovede majú byť rovnorodé. To znamená, že sa vzťahujú na rovnakú množinu javov.

V starovekom Grécku vznikla nová forma vlády:
a) tyrania
b) diktatúra
c) demokracia
d) renesancia

Odpoveď d) nepatrí do množiny javov týkajúcich sa formy vlády, takže odpovedajúci ľahko odhadne, že túto alternatívu nemá zakrúžkovať. Tento distraktor nepatrí do danej položky.


Počet ponúkaných odpovedí

Viac správnych odpovedí

Testové úlohy so záporom

Testové úlohy s grafickými prvkami

Poradie správnej alternatívy

Ponúkané alternatívy obsahujúce časové alebo frekvenčné údaje

Dlhší kmeň testovej úlohy

(B) Testové úlohy typu správne-nesprávne

V tomto type úloh sa položka skladá z výroku (tvrdenia), o ktorom sa testovaná osoba vyjadrí, či je správne alebo nesprávne (resp. či súhlasí alebo nesúhlasí):

William Dobyvateľ dobyl Anglicko v roku 1070:
a) áno
b) nie

Je 51 % z 38 viac ako 19?
a) áno
b) nie

Tento typ testových položiek je veľmi jednoduchý a môžete ho používať, keď testujete jednouché myšlienkové procesy. Zadanie v úlohe musí byť také, aby bolo možné jednoznačne odpovedať buď áno alebo nie. Pod "áno" sa nikdy nesmie skrývať aj "čiastočne áno" a pod nie sa nesmie skrývať aj "čiastočne nie". Ide o totiž dichotomickú voľbu, nie škálu.

V teste by nemalo byť veľa položiek tohto typu. Je to jednak preto, že možno nimi testovať prevažne vybavovanie informácií z pamäti, nežiadajú od žiaka vyššie myšlienkové operácie a jednak preto, že dávajú väčšiu možnosť hádania odpovede, ako je to pri iných typoch testových položiek.

Pomer správnych a nesprávnych odpovedí v teste je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje hádanie odpovedí testovanou osobou. Konštruktéri testov majú tendenciu dávať viacej položiek na správne odpovede než na nesprávne. Existujú však dôkazy, že nesprávne odpovede lepšie rozlišujú výborných žiakov od slabých. Ak má test dobre rozlišovať, musia v ňom prevládať položky "nesprávne".

Hádanie správnej odpovede

Keďže tento typ testovej úlohy ponúka len dve alternatívy odpovedí, je o ňom známe, že umožňuje v značnej miere hádanie odpovedí. Ak testovaná osoba náhodne zaškrtne jednu z dvoch odpovedí, má 50%-nú šancu, že uhádne správnu odpoveď. Situácia je však zložitejšia. Je známe, že pri testovaní ovládania učiva málokedy dochádza k slepému hádaniu, skôr ide o "informované hádanie". Testovaná osoba sa pripravila na test, má isté vedomosti a zručnosti z testovaného učiva. Tieto ju vedú pri hádaní. Niektorí autori testov túto testovú úlohu dopĺňajú požiadavkou, aby testovaná osoba vyjadrila, prečo je daná odpoveď správna alebo nesprávna. Takáto testová úloha však už nemusí byť objektívna.

expand Úloha

(C) Úlohy na doplnenie

V tomto type úloh sa doplňuje slovo, číslo a pod. Zásadou je, aby si úloha vyžadovala jedinú správnu odpoveď a aby úloha testovanú osobu k tejto odpovedi bezpečne viedla. Ideálne je, aby bola možnosť doplniť len jedno alebo dve slová. Väčšie množstvo totiž vedie k vyšším nepresnostiam pri vyplňovaní i pri skórovaní.

Šošovka oka mení svoj tvar podľa vzdialenosti oka od predmetu. Tým docieľuje najostrejšie videnie. Proces prispôsobovania rohovky na najostrejšie videnie sa nazýva _______________ oka.

Na rozdiel od predchádzajúcich typov položiek, pri ktorých testovaná osoba mala možnosť vybrať z ponúknutých alternatív, pri doplňovacích úlohách musí testovaná osoba odpoveď produkovať. Položky s doplňovaním odpovede sú vhodné jednak na zisťovanie poznania faktografických informácií (vybavovanie z pamäti), jednak na testovanie vyšších myšlienkových operácií, výpočtov a pod.

Pozor, tento typ položky nabáda k tvorbe veľmi otvorených odpovedí, tie sú však v protiklade so zásadou objektívnosti testu.

Potravinový reťazec je: _____________________________________________________

Dĺžka čiary, na ktorú má testovaná napísať správnu odpoveď, musí byť vo všetkých položkách testu rovnako dlhá. Nesmie signalizovať požadovanú dĺžku odpovede. Miesto doplňovania má stáť čo najbližšie ku koncu položky, rozhodne nie na začiatku, pretože v tomto prípade núti testovanú osobu k opakovanému čítaniu položky (k vráteniu sa na jej začiatok), čo zdržiava.

(D) Úlohy na zoraďovanie

Pri týchto úlohách je cieľom usporiadať ponúkané alternatívy podľa rôznych hľadísk, napr. podľa frekvencie, chronológie, veľkosti a podobne.

Očíslujte kontinenty podľa veľkosti. Najväčší kontinent bude mať číslo 1:

_______ Amerika
_______ Afrika
_______ Antarktída
_______ Európa
_______ Ázia
_______ Austrália

(E) Úlohy na priraďovanie

Takéto úlohy sa skladajú z dvoch stĺpcov. V ľavom stĺpci je podnet a v pravom sú možné odpovede. Úlohou testovanej osoby je spojiť javy v ľavom a pravom stĺpci, ktoré patria spolu (obyčajne priradením ponúkaného čísla). Každý podnet a každú ponúkanú odpoveď možno použiť len raz.

1) Tatranská múza s lýrou slovenskou ___ Kollár
2) Národnie spievanky ___ Chalúpka
3) Svätopluk ___ Bernolák
4) Kocúrkovo ___ Palárik
5) Slovenské dvojnásobné epigramatá ___ Bajza
6) Rozprava filozoficko-kritická ___ Holý
___ Štúr

Zásadou je, aby stĺpce v úlohe neboli príliš dlhé. Obyčajne sa odporúča len 6-8 dvojíc. Väčší počet dvojíc sťažuje riešenie a prispieva k skresleniu reálneho obrazu o ovládaní učiva žiakom. Veľmi dôležitou podmienkou je, aby jeden stĺpec bol o niečo dlhší ako druhý. V jednom z nich musí byť viac ponúk ako v druhom, pretože týmto spôsobom sa zníži možnosť uhádnutia posledného páru.