Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskum a objektívna realita

Kvantitatívni výskumníci zaujímajú k objektívnej realite vyhranené stanovisko. Objektívna realita (svet okolo nás) existuje, a to nezávisle od nás. Neexistuje teda výlučne v našej mysli (ako postulujú niektoré filozofické smery), v nej je len odraz tejto objektívnej reality. Táto realita je objektívne skúmateľná, je možné o nej zhromažďovať dáta (údaje). Primárny spôsob získavania dát je našimi zmyslami – pozorovaním a registrovaním.

realita

Svet okolo nás (objektívna realita) obsahuje javy, ktoré možno vnímať, pozorovať, registrovať. Vedci používajú na skúmanie javov výskumné metódy – pozorovanie, škálovanie, dotazník, testy, experiment atď. Ak je jav registrovaný, skúmaný hovoríme, že ide o vedecký fakt. Vzniká systematickým (teda nie náhodným) skúmaním. Vedci opisujú vedecké fakty odbornými pojmami (termínmi), hľadajú vo faktoch určité pravidelnosti (zákonitosti) a dospievajú k vedeckým zákonom. Vytvárajú vedeckú teóriu.