Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Výskumný problém

od témy k problému

Výskumná téma je rámec, ktorý poskytuje výskumníkovi veľa možností na výskum. Téma je široké pole, ktoré však nie je pripravené na výskumný zámer. Skúmať možno až konkrétny výskumný problém. Výskumný problém je určitá ťažkosť, konkrétna úloha, ktorú je potrebné vyriešiť. Je to to, čo dáva výskumu špecifickejšie zameranie. V rámci každej témy je obyčajne možné stanoviť viacero výskumných problémov. Je na výskumníkovi, ako dokáže tieto výskumné problémy vystihnúť a naformulovať.

Výskumná téma: Profesia učiteľa v súčasnej spoločnosti

V rámci tejto témy je možné stanoviť napríklad tieto výskumné problémy, ktoré možno riešiť v jednotlivých výskumoch:

  • Charakteristické prvky učiteľstva ako profesie
  • Spokojnosť s profesiou u mladých učiteľov
  • Pohľad verejnosti na učiteľskú profesiu

Ako vidno, výskumný problém je konkrétnejší ako výskumná téma. Dá sa výskumne lepšie uchopiť.

expand Úloha

Nevýskumný problém

Nie všetky problémy a otázky sa dajú riešiť empirickým výskumom. Existujú také problémy a otázky, na ktoré nie je možné získať v teréne údaje. Nie sú empiricky riešiteľné. Často ide o otázky filozofické, otázky, ktoré súvisia so školskou politikou alebo ide o zhotovenie istého textového alebo materiálového produktu.

Je potrebné zvýšiť dotáciu vyučovacích hodín pre hudobnú výchovu alebo skôr pre výtvarnú výchovu?

Túto kurikulárnu otázku môže rozhodnúť vyšší riadiaci orgán alebo riaditeľ školy. Je to organizačné rozhodnutie a vo svojej podstate sa týka školskej politiky. Výskumníka by mohlo zaujímať, aké sú názory odborníkov na rôznej úrovni, rodičov i žiakov na danú otázku. Skúmanie názorov je empirickým výskumom. Realizuje sa pomocou dotazníka ikona - slovník  Dotazník = písomná výskumná metóda na získavanie hromadných dát. Existuje v papierovej alebo elektronickej podobe. alebo interview ikona - slovník  Interview = výskumná metóda založená na ústnom kladení otázok..

Koncepcia učebnice textilnej tvorby.

V tomto projekte autor chce vytvoriť koncepciu učebnice. Bude plánovať jej optimálne charakteristiky a parametre tak, aby umožnili efektívne učenie sa a aby bola učebnica pre žiakov zaujímavá. Prípadne môže túto učebnicu aj napísať a vydať. Nejde však o výskumný problém.

Autor by však mohol empiricky skúmať, či je jeho učebnica naozaj efektívnym nástrojom pre učenie sa (zisťoval by úroveň vedomostí a zručností žiakov, ktorí sa z nej učili) a či žiakov zaujímala (žiaci by hodnotili jej zaujímavosť). Výskumný problém by mal názov: Efektívnosť novej učebnice textilnej tvorby.