Kapitoly:

Ako citovať
túto učebnicu

Stratifikovaný výber subjektov

Pri niektorých výskumoch sa siaha po stratifikovanom výbere. Aj toto je náhodný výber, ibaže je taký, že sa základný súbor rozloží podľa podstatných znakov. Takto sa typicky vyberajú respondenti do prieskumov verejnej mienky alebo politických preferencií. Podstatné znaky sú vek, pohlavie, vzdelanie, lokalita, veľkosť sídla. Z každej z týchto kategórií sa vyberajú respondenti náhodným spôsobom. Pritom sa dbá, aby proporcia vybratých subjektov v každom znaku zodpovedala proporcii v základnom súbore. Ak je v základom súbore 52 % žien a 48 % mužov, tak aj v stratifikovanom výbere sa musí táto proporcia zachovať. Takto je to v každom ukazovateli (znaku), ktorý je dôležitý pre daný výskum. Potom hovoríme o proporčnom (kvótnom) stratifikovanom výbere.

Ak výskumník nepozná proporčné rozdelenie daného znaku v základnom súbore, môže si zvoliť neproporčný stratifikovaný výber – nebude prihliadať na proporcie v danom znaku, ale v každej podskupine (v našom príklade v ročníku) si zvolí rovnaký počet osôb. Toto je rovnomerný stratifikovaný výber. Výber do skupín musí byť náhodný, teda žrebovaním.

stratifikovaný výber

expand Úloha